Vagn Thomsen

Medlem nr. 029 & 071
Indmeldt 1977 & 1982
Passiv 1988

Motorcykler

(77)    Honda 400
(78)    Honda 750
(81-83) Suzuki GSE750
(83-85) Suzuki GSX750
(85-88) Yamaha XJ900